A  vrh/litter

 B vrh/litter

C vrh/litter
ZAHRANIČNÍ KRYTÍ ! ZAHRANIČNÍ KRYTÍ !  
     

D vrh/litter 

 E vrh/litter

F vrh/litter
  ZAHRANIČNÍ KRYTÍ !  
 
     
G vrh/litter  H vrh/litter CH vrh/litter
ZAHRANIČNÍ KRYTÍ ! KRYTÍ IMPORTOVANÝM PSEM ! ZAHRANIČNÍ KRYTÍ !
   
     

I vrh/litter

J vrh/litter

K vrh/litter

    ZAHRANIČNÍ KRYTÍ !
     
L vrh/litter M vrh/litter N vrh/litter
KRYTÍ IMPORTOVANÝM PSEM ! KRYTÍ IMPORTOVANÝM PSEM !